WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 8

w Świętochłowicach

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014.803)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
 • Statut Przedszkola
 • Koncepcja pracy przedszkola
 •  

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Janusz Korczak

Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały. Nauczyciel  – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny.

               Program wychowawczy został stworzony na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
 • bezpieczeństwa,
 • poczucia własnej godności  i wiary we własne możliwości.

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy został określony w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku 
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • Wychowanie zdrowotne

 Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

W naszym Przedszkolu  DZIECKO:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpieczne.
 • Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Jest świadome swojej przynależności narodowej i regionalnej.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.
 • Wie jak żyć zdrowo.

 

W naszym Przedszkolu  RODZICE:

 • Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 • Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 • Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu  NAUCZYCIELE:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 • Są aktywni i twórczy.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 • Wykorzystują twórcze i aktywne metody, doskonalą się zawodowo.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 • Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.
 • Proponują  rodzicom nowe formy współpracy.

Cele ogólne

 • Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć dowolnych, zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 • Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Metody:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.
 • Problemowe: gry dydaktyczne,  burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

 

Zadania

I. INTEGRACJA   - Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju i sprawności fizycznej.

Cele szczegółowe:

 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • akceptowanie drugiego człowieka,
 • rozróżnianie dobra od zła,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • pomaganie dzieciom mniej sprawnym,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
 • stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  przedszkolaka, kontrakty grupowe),
 • kształtowanie samodzielności,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej.

 

Formy realizacji:

 • zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
 • spotkania psychologa z dziećmi w poszczególnych grupach w ramach projektu „Jak radzić sobie z emocjami,
 • formy teatralne,
 • literatura dla dzieci,
 • wystawki prac dziecięcych,
 • zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,
 • relaksacja.

 

 II. OBYCZAJOWOŚĆ  -  Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

 Cele szczegółowe:

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
 • dbanie o dobro własne i innych,
 • odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym, regionem i ojczyzną,
 • używanie form grzecznościowych,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:

 • uroczystości,
 • spotkania,
 • konkursy,
 • koncerty,
 • programy,
 • przedsięwzięcia,
 • strona internetowa przedszkola,
 • publikacje.

 

III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM   -  Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
 • wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
 • uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
 • kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
 • szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:

 • zajęcia tematyczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkursy tematyczne,
 • wystawy okolicznościowe,
 • imprezy,
 • kiermasze,
 • uroczystości.

 

 IV. EKOLOGIA  - Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

 Cele szczegółowe:

 • kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
 • ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
 • kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
 • zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

 • wycieczki,
 • spacery,
 • konkursy,
 • prace porządkowe,
 • prace hodowlane,
 • doświadczenia,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • eksperymenty,
 • akcje ekologiczne,
 • filmy.

 

 V. ZDROWIE  - Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 Cele szczegółowe:

 • kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
 • nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 • angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 Formy realizacji

 • zajęcia zorganizowane w ramach programu zdrowotnego,
 • zabiegi higieniczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • zawody sportowe,
 • konkursy i turnieje,
 • przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

 

OPIS SYSTEMU MOTYWACJI DZIECI STOSOWANY W PRZEDSZKOLU

Zasady budowania systemu motywacji:

 • nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
 • łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,
 • stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego co pozwoli uniknąć dewaluacji nagrody,
 • skonsultować nagrody z rodzicami – przeprowadzić ankietę
 • nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,
 • nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana,
 • w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji  dla trudnego dziecka,
 • zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień,
 • nie stosować nagród za połowicznie zrealizowane polecenia.

 Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:

 • zainteresowania, wiek dziecka,
 • należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmacniać(zmienić),
 • należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia,
 • uwzględniać we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości, wykorzystać wzmocnienia naturalne.

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ

 1. Nagradzanie uznaniem i pochwałą przez nauczyciela. 
 2. Nagradzanie przez nauczycieli  lub kolegów, pochwałą ustną  w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
 3. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności    powierzanie szczególnych zadań.
 4. Przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela.
 5. Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci.
 6. Drobne nagrody rzeczowe, np. elementy uznania dobrego zachowania w formie odznaki, naklejki itp.
 7. Pochwała skierowana do rodziców.
 8. Pochwała  dyrektora lub odznaka wzorowego przedszkolaka na koniec roku lub edukacji przedszkolnej.

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA  SIĘ DO WSPÓNIE USTALONYCH REGUŁ

 1. rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 2. odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
 3. odsunięcie i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
 4. powtarzanie poprawnego zachowania,
 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych oraz kar wykazujących cechy przemocy psychicznej.

 

Ewaluacja

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonamy na półrocznej i rocznej radzie  pedagogicznej
 2. W ewaluacji uwzględni się opinię rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci
 3. Sposoby ewaluacji:

a)      analiza dokumentów:

-       program wychowawczy,

-       księga protokołów rady pedagogicznej,

-       plany miesięczne poszczególnych grup,

-       arkusze obserwacji, dzienniki,

              b) ankiety,

             c)  wytwory dzieci

 

 

         Naszym celem ostatecznym jest, by dzieci w naszym przedszkolu stosowały się do zasad i norm

wypracowanych i określonych w  kodeksach w załączniku do programu wychowawczego:                                

 

 

 

Zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 15.09.2014r.

 

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  5/2014/2015 w dniu 16.09.2014r

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Kodeks przedszkolaka.

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne  w szkole.

 

Kodeks małego patrioty

 1. Znam członków swojej rodziny.
 2. Znam nazwę swojej miejscowości; wiem, że mieszkam na Śląsku.
 3. Szanuję kulturę i tradycje narodowe i regionalne.
 4. Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 5. Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
 6. Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 7. Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

Kodeks małego ekologa

 1. Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.
 2. Nie  śmiecę.
 3. Nie  drażnię i nie męczę zwierząt a opiekuję się nimi.
 4. Sadzę drzewa i krzewy.
 5. Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 6. Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
 7. Zbieram makulaturę i inne odpady biorąc udział w akcjach przedszkolnych.

 

Kodeks zdrowego przedszkolaka

 1. Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 2. Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 3. Spożywam zróżnicowane posiłki.
 4. Czynnie spędzam wolny czas.
 5. Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.